YAMAHA - 山葉音樂教室 [ 豫章樂器 ]、YAMAHA山葉鋼琴(桃園中華路) -- 10~6級檢定結果公告_107
正在加載......

 
10~6級檢定結果公告_107    首頁 >
107 年 - 1月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月/ 8月/ 9月 / 10月 / 11月 / 12月
106 年 - 1月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月/ 8月/ 9月 / 10月 / 11月 / 12月
105 年 - 1月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月/ 8月/ 9月 / 10月 / 11月 / 12月

2018年度 檢 定 級 數 成 績
考試日期107年1月7日
類別
編 號
十級
九級
八級
七級
六級
考生姓名
合格證書號碼
P 1 V     謝喬淇 PN10180172
P 2 V     彭毓雯 PN10180173
P 3 V     古承祐 PN10180174
P 4 V     王家誼 PN10180175
P 5 V     王家潁 PN10180176
P 6 V     胡羽茜 PN10180177
P 7 V     徐永恩 PN10180178
P 8 V     王語瑤 PN10180179
P 9  V    林婉瑜 PN09180346
P 11  V    吳承恩 PN09180347
P 12  V    陳永希 PN09180348
P 13  V    蕭詩妤 PN09180349
P 14  V    王緹瑩 PN09180350
P 15  V    鄭家珊 PN09180351
P 16  V    林凊葦 PN09180352
P 17  V    馮淮恩 PN09180353
P 18  V    陳庭毅 PN09180354
P 19  V    廖子瑩 PN09180355
P 20  V    張揚侑 PN09180356
P 21  V    張詠侑 PN09180357
P 22  V    呂若嘉 PN09180358
P 23  V    錢思羽 PN09180359
P 24  V    何宥蓁 PN09180360
P 25   V   陳欣葇 PN08180203
P 26   V   徐子晴 PN08180204
P 27   V   邱柏熏 PN08180205
P 28   V   白淅淮 PN08180206
P 29   V   馬立言 PN08180207
P 30   V   簡浩鈞 PN08180208
P 31   V   黃宇淇 PN08180209
P 32   V   吳瑋珉 PN08180210
P 33   V   林宥妡 PN08180211
P 34   V   黃彥碩 PN08180212
P 35   V   陳威穎 PN08180213
考試日期107年3月4日
類別
編 號
十級
九級
八級
七級
六級
考生姓名
合格證書號碼
P 1 V     王安妍 PN10180539
P 2 V     黃冠臻 PN10180540
P 3 V     李奕瑤 PN10180541
P 4 V     周煥承 PN10180542
P 5 V     吳雨澄 PN10180543
P 6 V     唐茜鈴 PN10180544
P 7 V     徐薇濡 PN10180545
P 8 V     黃心蕾 PN10180546
P 9 V     陳又華 PN10180547
P 10 V     葉芷廷 PN10180548
P 11 V     柳柔宇 PN10180549
P 12 V     林沛妤 PN10180550
P 13 V     游涵伃 PN10180551
P 14 V     鄒子惟 PN10180552
P 15 V     李雨璇 PN10180553
P 16 V     許俊熙 PN10180554
P 17 V     林奕安 PN10180555
P 18 V     王予岑 PN10180556
P 19 V     李啓安 PN10180557
P 20 V     賴亭羽 PN10180558
P 21 V     戴于姍 PN10180559
P 22  V    吳淮溱 PN09180975
P 23  V    周家吉 PN09180976
P 24  V    方宇瑄 PN09180977
P 25  V    戴允樂 PN09180978
P 26  V    何昀蓁 PN09180979
P 27  V    顧振宇 PN09180980
P 28  V    曾苙芯 PN09180981
P 29  V    李宇恩 PN09180982
P 30  V    張僑恩 PN09180983
P 31  V    周代旻 PN09180984
P 32  V    黃婕 PN09180985
P 33  V    黃瑨唯 PN09180986
P 34  V    王庭菲 PN09180987
P 35  V    林旻諭 PN09180988
P 36  V    許語彤 PN09180989
P 37  V    郭品妤 PN09180990
P 38  V    黃希桐 PN09180991
P 39  V    郭彤恩 PN09180992
P 40  V    陳佑瑄 PN09180993
P 41  V    陳毓龍 PN09180994
P 42  V    李翼 PN09180995
P 43  V    鍾秉潔 PN09180996
P 44  V    徐薇軒 PN09180997
P 45  V    陳宇麟 PN09180998
P 46  V    吳定謙 PN09180999
P 47  V    劉子涵 PN09181000
P 48  V    陳可馨 PN09181001
P 49  V    吳沛恩 PN09181002
P 50  V    涂家瑜 PN09181003
P 51  V    廖嘉嘉 PN09181004
P 52   V   鄺裕辰 PN08180559
P 53   V   卓彥妤 PN08180560
P 54   V   王琛翰 PN08180561
P 55   V   楊子函 PN08180562
P 56   V   連浩彤 PN08180563
P 57   V   劉敏珍 PN08180564
P 58   V   高立丞 PN08180565
P 59   V   陳襄寧 PN08180566
P 60   V   田孟哲 PN08180567
P 61   V   張家若 PN08180568
P 62   V   蕭詠澤 PN08180569
考試日期107年4月1日
類別
編 號
十級
九級
八級
七級
六級
考生姓名
合格證書號碼
P 1    V  曾苙恩 PN07180138
P 2    V  游宛螢 PN07180129
P 3    V  朱言希 PN07180133
P 4    V  宋易軒 PN07180130
P 5    V  邱以甯 PN07180131
P 6    V  黃裕蓁 PN07180132
P 7    V  蔡妤岑 PN07180134
P 8    V  佘政顥 PN07180135
P 9    V  劉倢伃 PN07180136
P 10    V  羅少洋 PN07180137
P 11    V  張渝茜 PN07180139
P 12    V  吳昀珈 PN07180140
P 13    V  劉祐成 PN07180141
P 14    V  廖彥茹 PN07180142
P 15    V  柴詠鈞 PN07180143
P 16    V  張懷允 PN07180144
P 17    V  李威志 PN07180145
P 18    V  楊上鋒 PN07180146
P 19    V  劉梓玗 PN07180147
P 20    V  吳彗慈 PN07180148
P 21    V  黃子晏 PN07180149
P 22    V  柳映竹 PN07180150
P 23    V  黃若婷 PN07180151
P 24    V  馬以軒 PN07180152
P 25    V  黃品瑜 PN07180153
P 26    V  廖翊辰 PN07180154
P 27     V 柴筱宣 PN06180063
P 28     V 張懷文 PN06180064
P 29     V 葉雅華 PN06180065
P 30     V 吳宇婷 PN06180066
P 31     V 呂宸萱 PN06180068
P 32     V 王在新 PN06180069
P 33     V 王順民 PN06180070
P 34     V 王庭恩 PN06180071
P 35     V 洪詩凱 PN06180072
P 36     V 楊家樺 PN06180073
P 37     V 何德昱 PN06180067
P 38     V 吳郁昉 PN06180074
P 39     V 吳孟倩 PN06180075
P 40     V 黃品禎 PN06180076
考試日期107年5月6日
類別
編 號
十級
九級
八級
七級
六級
考生姓名
合格證書號碼
P 1  V    紀言蓁 PN09181426
P 2  V    黃宥翔 PN09181427
P 3  V    黃于甄 PN09181428
P 4  V    魏博滔 PN09181429
P 5  V    廖振宏 PN09181430
P 6  V    方宥淇 PN09181431
P 7  V    黃熙捷 PN09181432
P 8  V    蔡尚廷 PN09181433
P 9  V    洪嘉佑 PN09181434
P 10  V    余芯妤 PN09181435
P 11  V    吳禹蓁 PN09181436
P 12  V    莊宸泱 PN09181437
P 13  V    陳品甯 PN09181438
P 14  V    高延佑 PN09181439
P 15  V    陳炯馨 PN09181440
P 16  V    張立農 PN09181441
P 17  V    陳可馨 PN09181442
P 18   V   林芊妤 PN08180789
P 19   V   賴巧恩 PN08180790
P 20   V   史沛恩 PN08180791
P 21   V   洪宥筠 PN08180792
P 22   V   高鈞侑 PN08180793
P 23   V   洪語婕 PN08180794
P 24   V   林妤嫣 PN08180795
P 25   V   黃雅柔 PN08180796
P 26   V   邱詩婷 PN08180797
P 27   V   汪煜哲 PN08180798
P 28   V   彭姿熏 PN08180799
P 29   V   李明勳 PN08180800
P 30   V   蘇莉喬 PN08180801
P 31   V   許芸溱 PN08180802
P 32   V   郭于榛 PN08180803
P 33   V   廖婕甯 PN08180804
P 34   V   簡振家 PN08180805
P 35   V   陳旻甄 PN08180806
P 36   V   劉品萱 PN08180807
P 36   V   詹濬安 PN08180808
P 37   V   吳杰恩 PN08180809
P 38   V   廖家瑜 PN08180810
P 39  V    許駿齊 PN09181443
P 40  V    林品傑 PN09181444
P 41  V    許淮鈞 PN09181445
P 42  V    許淮捷 PN09181446
P 43  V    黃姸之 PN09181447
P 44  V    邱繼民 PN09181448
P 45 V     楊詠喻 PN10180798
P 46 V     李晉霆 PN10180799
P 47 V     楊雅晴 PN10180800
P 48 V     蔡知序 PN10180801
P 49 V     蘇恩祈 PN10180802
P 50 V     陳聖鈞 PN10180803
P 51 V     林宜芳 PN10180804
考試日期107年6月3日
類別
編 號
十級
九級
八級
七級
六級
考生姓名
合格證書號碼
P 1    V  何亞荏 PN07180494
P 2    V  蔣承達 PN07180495
P 3    V  于子涵 PN07180496
P 4    V  褚億全 PN07180497
P 5    V  潘邵承 PN07180498
P 6    V  蔡子奐 PN07180499
P 7    V  梁詠晴 PN07180500
P 8    V  陳宜萱 PN07180501
P 9    V  鄭榆蓁 PN07180502
P 10    V  陳佩沂 PN07180503
P 11    V  張雲媃 PN07180504
P 12    V  蘇羽柔 PN07180505
P 13    V  賴立芯 PN07180506
P 14     V 李仕馨 PN06180257
P 15     V 楊弘毅 PN06180258
P 16     V 佘政瑀 PN06180259
P 17     V 劉泓毅 PN06180260
P 18     V 許涵妤 PN06180261
P 19     V 侯柏安 PN06180262
P 20     V 余芯耒 PN06180263
P 21     V 崔菀庭 PN06180264
P 22     V 黃祺安 PN06180265
P 23     V 莊芷瑄 PN06180266
考試日期107年7月1日
類別
編 號
十級
九級
八級
七級
六級
考生姓名
合格證書號碼
P 1 V     許程晰 PN10181202
P 2 V     洪伃恩 PN10181203
P 3 V     江欣玲 PN10181204
P 4 V     黃映瑄 PN10181205
P 5  V    宗辰欣 PN09181868
P 6  V    李彥槿 PN09181869
P 7  V    黃楷文 PN09181870
P 8  V    高愷駿 PN09181871
P 9  V    遲安玉 PN09181872
P 10  V    何昊恩 PN09181873
P 11  V    林樂佳 PN09181874
P 12  V    劉佳芫 PN09181875
P 13   V   劉承澤 PN08181076
P 14   V   林宏洋 PN08181077
P 15   V   林禹沂 PN08181078
P 16   V   吳宥陞 PN08181079
P 17   V   王奕茜 PN08181080
P 18 V     劉彥岑 PN10181305
P 19 V     謝德勳 PN10181306
P 20 V     周宥辰 PN10181307
P 21 V     蕭珮汝 PN10181308
P 22   V   廖嘉嘉 PN08181224
P 23   V   吳立誠 PN08181225
P 24   V   吳承恩 PN08181226
P 25   V   張容嘉 PN08181227
P 26   V   張岑馡 PN08181228
P 27   V   林婉瑜 PN08181229
P 28   V   黃冠瑋 PN08181230
P 29   V   黃文宥 PN08181231
P 30   V   劉庭瑄 PN08181232
P 31   V   游千恩 PN08181233
P 32   V   游千佑 PN08181234
P 33   V   賴奕涵 PN08181235
P 34   V   張芷綺 PN08181236
P 35   V   張哲銘 PN08181237
P 36  V    莊詩畇 PN09182096
P 37  V    蔡宇翔 PN09182097
P 38  V    蔡宇璇 PN09182098
P 39  V    李品樂 PN09182099
P 40  V    曹語軒 PN09182100
P 41  V    葉勤瑞 PN09182101
P 42  V    劉彥均 PN09182102
考試日期107年8月5日
類別
編 號
十級
九級
八級
七級
六級
考生姓名
合格證書號碼
P 1     V 王晨安 PN06180417
P 2     V 黃楷傑 PN06180418
P 3     V 蔡智軒 PN06180419
P 4     V 易冠傑 PN06180420
P 5     V 商智鈞 PN06180421
P 6     V 王皓民 PN06180422
P 7     V 黃允慧 PN06180423
P 8     V 黃少筠 PN06180424
P 9     V 黃于庭 PN06180425
P 10     V 馮天心 PN06180426
P 11     V 林彥宇 PN06180427
P 12     V 楊瑀涵 PN06180428
P 13     V 史以琳 PN06180429
P 14     V 李冠潔 PN06180430
P 15    V  秦語欣 PN07180740
P 16    V  林昊謙 PN07180741
P 17    V  宋宜軒 PN07180742
P 18     V 李亭蓁 EN06180010
P 19     V 劉姝余 EN06180011
P 20  V    程劼恩 EN09180038
E 21 V     張佳妤 EN10180013
E 22 V     呂保毅 EN10180014
E 23 V     蔣逸飛 EN10180015
E 24 V     吳禹蓁 EN10180016
E 25 V     魏佑任 EN10180017
考試日期107年9月2日
類別
編 號
十級
九級
八級
七級
六級
考生姓名
合格證書號碼
P 1 V     謝婷紜 PN10181611
P 2 V     簡米稜 PN10181612
P 3 V     王玟瑞 PN10181614
P 4 V     蘇美綾 PN10181615
P 5 V     卓希芸 PN10181610
P 6 V     陳楷城 PN10181613
P 7  V    王予岑 PN09182643
P 8  V    蘇于芳 PN09182644
P 9  V    李啓安 PN09182645
P 10  V    林奕安 PN09182646
P 11  V    林楊貞 PN09182647
P 12  V    蔡涵芸 PN09182648
P 13  V    王郁琪 PN09182649
P 14  V    鄭沛汝 PN09182651
P 15  V    陳彥儒 PN09182654
P 16  V    余如雁 PN09182650
P 17  V    秦梓齊 PN09182652
P 18  V    羅琇蔓 PN09182653
P 19  V    林定寬 PN09182654
P 20  V    曹采霏 PN09182656
P 21  V    鄭維鈞 PN09182657
P 22  V    徐筱甯 PN09182658
P 23  V    林靖亭 PN09182659
P 24  V    方品浩 PN09182660
P 25  V    林于晴 PN09182661
P 26  V    魏昱華 PN09182662
P 27   V   苑之瑋 PN08181606
P 28   V   苑喬安 PN08181607
P 29      蕭詩妤 PN08181608
P 30  V    吳大可 PN09181609
P 31  V    汪采穎 PN09181610
P 32  V    簡韻庭 PN09181611
P 33  V    楊珵安 PN09181612
P 34   V   李宥葳 PN08181614
P 35   V   林詩元 PN08181615
P 36   V   王柏崴 PN08181616
P 37   V   蕭媗瑜 PN08181617
P 38   V   陳力夫 PN08181618
P 39   V   余如婷 PN08181619
考試日期107年10月7日
類別
編 號
十級
九級
八級
七級
六級
考生姓名
合格證書號碼
P 1     V 頓欣頤 PN06180593
P 2     V 陳芷嫻 PN06180594
P 3     V 盧霈華 PN06180595
P 4     V 洪晨恩 PN06180596
P 5     V 林蘇彥 PN06180597
P 6     V 廖涓廷 PN06180598
P 7     V 陳芝霖 PN06180599
P 8     V 邱劭宇 PN06180600
P 9     V 詹惠甯 PN06180601
P 10     V 梁 芃 PN06180602
P 11     V 張家華 PN06180603
P 12     V 吳家誼 PN06180604
P 13     V 陳寬綸 PN06180605
P 14     V 陳渝真 PN06180606
P 15    V  蔡昀芳 PN07181017
P 16    V  蔡承佑 PN07181018
P 17    V  陳永毅 PN07181019
P 18    V  黃思翰 PN07181020
P 19    V  林于薰 PN07181021
P 20    V  張恩苹 PN07181022
考試日期107年11月4日
類別
編 號
十級
九級
八級
七級
六級
考生姓名
合格證書號碼
P 1   v   吳侑軒 PN08182042
P 2   V   謝菀筑 PN08182043
P 3   V   王文妤 PN08182044
P 4   V   陳佳朋 PN08182045
P 5   V   張瑋庭 PN08182046
P 6  V    周琦甯 PN09183403
P 7  V    蘇祐楷 PN09183404
P 8  V    宋承恩 PN09183405
P 9  V    周彥欽 PN09183406
P 10  V    徐莉淩 PN09183407
P 11  V    廖云岑 PN09183408
P 12  V    洪翊寧 PN09183409
P 13  V    王佳翎 PN09183410
P 14  V    謝喬淇 PN09183411
P 15  V    林汶蓁 PN09183412
P 16  V    林承瀚 PN09183413
P 17  V    宋汶珈 PN09183414
P 18  V    高孟涵 PN09183415
P 19  V    楊詠喻 PN09183416
P 20  V    張芳慈 PN09183417
P 21  V    林佑丞 PN09183418
P 22  V    吳孟欣 PN09183419
P 23  V    康 馨 PN09183420
P 24  V    黃思維 PN09183421
P 25  V    李雨璇 PN09183422
P 26  V    范芷瑄 PN09183423
P 27  V    余侑恩 PN09183424
P 28  V    洪瑋澤 PN09183425
P 29  V    林均宥 PN09183426
P 30  V    何芷淇 PN09183427
P 31  V    王晨瑜 PN09183428
P 32  V    賴翊暄 PN09183429
P 33  V    鐘雅妍 PN09183430
P 34  V    陳維鈞 PN09183431
P 35  V    曾語穎 PN09183432
P 36  V    褚沛恩 PN09183433
P 37  V    黃雨芯 PN09183434
P 38  V    陳資穎 PN09183435
P 39  V    陳胤凱 PN09183436
P 40  V    陽凱帆 PN09183437
P 41 V     黃梓薰 PN10181985
P 42 V     李可甯 PN10181986
P 43 V     黃湘華 PN10181987
P 44 V     徐霈芸 PN10181988
考試日期107年12月2日
類別
編 號
十級
九級
八級
七級
六級
考生姓名
合格證書號碼
E 1   V   程劼恩 EN08180012
E 2  V    林芷毓 EN09180045
E 3  V    呂心瑀 EN09180046
E 4  V    楊詠喻 EN09180047
E 5 V     李昀朔 EN10180032
E 6 V     張淽涵 EN10180033
E 7 V     余雋廷 EN10180034
P 8     V 潘邵丞 PN06180651
P 9     V 陳瑄翎 PN06180652
P 10     V 黃于庭 PN06180653
P 11     V 施冠瑋 PN06180654
P 12     V 范芷寧 PN06180655
P 13     V 林珈卉 PN06180656
P 14     V     PN06180657
P 15     V 游侑達 PN06180658
P 16     V 李宛蓁 PN06180659
P 17     V 黎芷妘 PN06180660
P 18     V 盧宣滈 PN06180661
P 19    V  林怡君 PN07181116
P 20    V  陳怡茹 PN07181117
P 21    V  高如億 PN07181118
P 22    V  蕭詩妤 PN07181119
P 23    V  王唯瑄 PN07181120
推薦親友 友善列印
山葉音樂教室-山葉豫章樂器 山葉鋼琴、電子琴 桃園區中華路146號 TEL:(03)3345968 FAX:(03)3352508 mail: yuchang.music@msa.hinet.net
服務專線E-mail: hakka.lobc@gmail.com
版權所有copyright 2006 All Rights Reserved Design by Focus-Design 福客斯創意設計